Závazná přihláška na tábor Star Wars

11. - 24. srpna 2019

Pořádá Duha Štít

Úhradu poukazu je možno provést bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na poště na číslo účtu 5607793329/0800 (oddílový účet u České spořitelny). Jako variabilní symbol použijte ID přihlášky (bude vygenerováno po odeslání přihlášky) . Úhradu poukazu je nutno provést do konce července, pokud není s hlavním vedoucím dohodnuto jinak. V případě naplnění kapacity tábora rozhoduje o zařazení dítěte dřívější podání přihlášky a zejména dřívější datum platby. Pokud nebude dítě z kapacitních důvodů do tábora zařazeno, budou rodiče neprodleně informování.

Cena tábora se odvíjí od data platby a členství v oddíle
pro členy Duha Štít4 000 Kč
pro nečleny4 500 Kč

Stornovací podmínky
Zrušení pobytu lze provést pouze písemně. Stornovací poplatky činí při písemném odhlášení:
 - více než 30 dnů před nástupem na akci 25% z celkové částky
 - do 30 dnů před nástupem na akci 50% z celkové částky
 - méně než 7 dnů před nástupem na akci 100% z celkové částky

Pořadatel akce má právo odečíst stornopoplatky z předem zaplacené ceny.
Při stornu z důvodu vyšší moci (závažná nemoc nedovolující účast na akci, živelná pohroma, úmrtí v rodině, ústavní léčení apod.) se stornopoplatky neúčtují, účtujeme pouze manipulační poplatek 300 Kč.
Důvody storna je v tomto případě nutno písemně doložit.

Další ujednání
Podpisem přihlášky je uzavřena smlouva mezi pořadatelem akce a účastníkem (zákonným zástupcem). Provede-li provozovatel před zahájením tábora podstatnou změnu v kvalitě, termínu nebo ceně, je povinen tuto skutečnost účastníkovi neprodleně oznámit a vyžádat si jeho souhlas s provedenou změnou. Jestliže účastník se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit. V tomto případě se účastníkovi vrátí uhrazená částka v plné výši, stejně tomu bude i v případě zrušení akce ze strany provozovatele. Pokud dojde k předčasnému ukončení účasti na akci ze strany účastníka, není náhrada odpovídající části ceny poukazu možná.

Za škody způsobené dítětem odpovídají rodiče (zákonný zástupce).

Údaje vyplňují zásadně zákonní zástupci dítěte.

Po vyplnění všech údajů klikněte na tlačítko "Vygenerovat přihlášku", takto vyplněnou přihlášku si můžete vytisknout.Přihlášku Vám potvrdíme na zadaný email.

Adresu s vyplněnou přihláškou si můžete uložit a otevřít ji na jiném počítači.

 

Podpisem přihlášky potvrzuji, že jsou mi podmínky uvedené na horním díle přihlášky srozumitelné a beru je na vědomí. Souhlasím se zpracováním a použitím audiovizuálního záznamu (fotografie, video) z tábora pro potřeby propagace a prezentace provozovatele.

Zároveň v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů poskytuji souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů účastníka pro účely vedení databáze účastníků letního tábora po dobu nezbytně nutnou před a po skončení tábora.